🔵نوع:کلید قطع و وصل

🔵پیشفرض:قطع

🔵عملکرد: با رسیدن فشار به نیم بار وصل میشود.

🔵وظیفه: مراقبت از وجود حد اقل فشار لازم آب مدار گرمایش برای ادامه کار دستگاه.