۱_شیرپرکن باز است.
۲_شیرپرکن خراب است.
۳_منبع انبساط بادش زیاد‌است.
_فشار آب دستکاه با فشار باد منبع انبساط رابطه معکوس دارد.